Baza Gljiva - Prikaz gljive

Zahvaljujemo kontributoru 'Marjan Kustera / KUKI /' na unosu dana 4.3.2011.g.

Gljiva br. 241
Otrovna!


Tricholoma equestre (Linn.:Fr.)Kummer
ZelenkaPorijeklo slika: Nalaz i snimka-Marjan Kustera


Opis:

KLOBUK:
Raspona je od 5-12cm,prvo je zvonolik a potom se ra?iri sa tupom grbicom na sredi?tu.Umladih sredina je potpuno smedja od smedje-narand?astih ljuspica.Kod zrelih primjeraka preovladjuju ?uto-zelenkasti tonovi sa crvenkastim finim dla?icama.Mo?e biti i prljavo ?ute boje.Rub klobuka je dugo podavijen i valovit.

TRUSIŠTE / LISTIĆI:
?uto ?afranaste boje,pomije?ani,zbijeni, do ruba klobuka gotovo izgu?vani.Do stru?ka su ulegnuto prirasli.

STRUČAK:
Svijetlo?ut do zelenkasto?ut,valjkast a ka bazi malo batinasta oblika,pun.Visina se kre?e od 3-7cm.

OTRUSINA:
Bijele boje kao kod svih Tricholoma.

MESO:
Svijetlo-?uto,mirisa na bra?no,okusa blagog.

MIKROSKOPIJA:
Spore? 6-8/3-5 mikrona,glatke

STANIŠTE I RASPROSTRANJENOST:
U Europi je rijetka,sa tendencijom da postane ugro?ena vrsta.Uglavnom se nadje u borovima i mije?anoj ?umi.Nekad uzsmreku/Picea abies/a nekada i uz jasiku/Populus tremula/.Uglavnom po dva-tri komada.

JESTIVOST:
Do prije dvadesetak godina je smatrana dobrom jestivom gljivom,no poslije niza trovanja po Francuskoj,vr?ena su detaljnije toksikolo?ke analize i nadjeno je vi?e kumulativnih otrova.Sada je svrstana u otrovne gljive.

DOBA:
Od rujna do kraja studenog.

SLIČNE VRSTE:
Sli?e joj Sumporasta vitezovka/Tricholoma sulphureum/ i ?ablja vitezovka/Tricholoma bufonium/,koje su obje otrovne,tako da za bera?e to nije opasna zamjena.


Poveznice na slične gljive:
Nema / Nije uneseno